เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

       คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2536 เนื่องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันจึงจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจขึ้น ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ต่อมาของดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และได้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชาในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2543 และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ได้เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม ตลอดจนพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ปรัชญา

       คณะบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหาร การจัดการวิชาการ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมภายใต้พื้นฐานของการพัฒนาจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังของประเทศชาติโดยรวมต่อไปในอนาคต

ปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์ มุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ตลอดจนมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นแหล่งถ่ายทอด  ความรู้ทางบริหารธุรกิจให้สังคม

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะฯที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ความสมบูรณ์ ทางด้านการบริหารธุรกิจ ตั้งมั่นในวัฒนธรรมและบริหารธุรกิจ จัดการธุรกิจด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาสาขาวิชาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี
 3. พัฒนาแผนงานโครงการต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพ
 5. ให้บริการวิชาการต่อชุมชนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

 

ภารกิจหลัก

      โครงการในแผนงานประจำปีการศึกษาทุกปีการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน ได้แก่มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดทำแผนงานประจำปีการศึกษา 2554โดยแต่ละสาขาวิชาเป็นผู้นำเสนอแผนงานของแต่ละสาขาซึ่งประกอบไปด้วยแผนงานดังต่อไปนี้

 1. โครงการการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
 2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านกระบวนการปฏิบัติงานจริง จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานได้
 3. โครงการจัดซื้อหนังสือ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีตำรา เอกสาร หนังสือ สำหรับค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 4. โครงการพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกธุรกิจในปัจจุบันจะได้นำมาปรับปรุง เพิ่มเติม การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ
 5. โครงการวิจัยและส่งเสริมวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ หรือการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพให้กับสาขาวิชาต่อไป
 6. โครงการบรรยายพิเศษหรือการฝึกภาคปฏิบัติ ตามความจำเป็นของแต่ละสาขาวิชา เช่น การบัญชี การท่องเที่ยวและการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ
 3. เป็นคณะที่มีการจัดการศึกษาได้มาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

พันธกิจ

      คณะบริหารธุรกิจ ยึดมั่นในภารกิจหลักสถาบันรัชต์ภาคย์ คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าวิจัยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างประสบการณ์จริง พร้อมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

อัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ

            ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม ด้วยจิตสำนึกที่ดี

 

 เอกลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ

            จิตสำนึกที่ดีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้

 

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ
 3. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบพัฒนาแผนงานโครงการต่าง ๆ ของคณะเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  เพื่อผลิตบัณฑิตทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมโดยการดำเนินการจะมีการกำหนด นโยบาย และวางแผนพัฒนาสาขาวิชาทั้ง 5 สาขาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในคณะ ให้มีความรู้ ความสามารถอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการและจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะได้มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการบัญชี  ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเกณฑ์ทางการบัญชี ทฤษฎีบัญชี กระบวนการทาบัญชี การจัดทำบัญชี ระบบบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี เพื่อนำไปช่วยในการบริหารงาน วางแผน ควบคุม ตัดสินใจและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง
 2. สาขาวิชาการตลาด ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเกณฑ์ทางการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการขาย การจัดการงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการศึกษาเครื่องมือในการบริหารการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีเมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง
 3. สาขาวิชาการจัดการ ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเกณฑ์ด้านการจัดการ พฤติกรรมองค์การการบริหารงานองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ กฎหมายแรงงาน การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์โครงการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจได้
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล การเขียนและการใช้โปรแกรมต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักการสื่อสารข้อมูล รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารงานและการประเมินผลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศโดยเน้นให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน
 5. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ให้การศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการโรงแรม จิตวิทยาการบริการ หลักการในการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ หลักการมัคคุเทศก์ พฤติกรรมในการท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมได้
 1.  สาขาวิชาการตลาด (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต) ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเกณฑ์ทางการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการขาย การจัดการงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการศึกษาเครื่องมือในการบริหารการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีเมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนต่างไปจากระบบการเรียนการสอนภาคปกติ ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองที่บ้าน สามารถกำหนดเวลาเรียนและกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง
 2.  สาขาวิชาการจัดการ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เนต)ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเกณฑ์ด้านการจัดการ พฤติกรรมองค์การการบริหารงานองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ กฎหมายแรงงาน การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์โครงการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจได้ มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนต่างไปจากระบบการเรียนการสอนภาคปกติ ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองที่บ้าน สามารถกำหนดเวลาเรียนและกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง