โครงการบริการวิชาการชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โฮมสเตย์ หมู่บ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประจำปีการศึกษา 2559

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัช์ภาคย์