จัดโครงการวันที่ 19 มกราคม 2555 เป็นโครงการคณะบริหารธุรกิจ รวม 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม