จัดโครงการวันที่ 29 มกราคม 2554 เป็นโครงการคณะบริหารธุรกิจ รวม 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม